Skip to main content

Pilekulla

Samverkansprojekt med Mörbylånga kommun, utbyggnad och VA-system till befintlig bebyggelse

Efter ett flertal lyckade samverkansprojekt med Mörbylånga kommun fick Älmby fortsatt förtroende att ansluta området Pilekulla med 14 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Innan dess har Älmby anslutit Västra malmen och Björkelid-Porkärr med upp mot 200 anslutningar till det kommunala VA-systemet.

Samverkan, eller partnering som det även kallas, är en projektform som uppskattas av oss som utförare. Vi skapar ett transparent arbetssätt tillsammans med beställare och projektörer och har chansen att påverka projektet för att hitta tids- och resurssparande åtgärder i tidigt skede. Platschefer och arbetsledare ser stor vinning i samarbetet med projektörerna som arbetar in vår erfarenhet och kunskap tidigt.

Projekt med samverkan delas oftast upp i olika faser i vilka alla professioner ska samverka och vara delaktiga. Detta projekt var indelat i tre faser; förstudie, projektering och utförande, Älmby var involverade i alla tre faserna. Vi var dessutom ansvariga för projekteringen och anlitade Norconsult AB som en samarbetspartner.

Utmaningarna i detta projekt var att påverkad mark, alvarmarker, skyddas av Natura 2000 bestämmelser. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Det var många tillstånd som behövde ansökas och anpassning fick ske efterhand. En annan utmaning var de olika markförhållandena, i början var det stenhård mark, sedan gick det över till sand och vatten för att på slutet stöta på berg.

En viktig del av att arbeta i skyddade naturområden är att inte göra åverkan på natur- och djurliv. Det innebär begränsade arbetsperioder och hög kvalitet på återställningsarbetet. Vid återbesök syns knappt att Älmby har varit där, resultatet är väldigt lyckat.

 • Byggstart

  2022-10-24

 • Slutbesiktning

  2023-04-28

 • Entreprenadsumma

  8 mkr

 • Beställare

  Mörbylånga kommun

Bilder från projektet