Skip to main content

Alltid med ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

Att bidra till en hållbar utveckling är allas ansvar. Älmby arbetar för att ta sitt ansvar genom att vara en pålitlig och komplett samarbetspartner som med välutbildade och engagerade medarbetare uppfyller samhällets och våra kunders krav. Genom att anlita Älmby bidrar alltså också du till en hållbar utveckling, vilket är en investering i en bättre framtid för oss alla.

Tillsammans stödjer vi de globala målen

Som en del i ett hållbart företagande arbetar vi aktivt med hållbarhet enligt FN:s globala mål 2030, de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

År 2015 antog FN:s medlemsstater 17 mål för hållbar utveckling. Älmby, tillsammans med bolagen i Eleda Group, arbetar aktivt med följande mål: 

  1. God hälsa och välbefinnande

  1. Jämställdhet

  1. Hållbar energi för alla

  1. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  1. Minskad ojämlikhet

  1. Hållbar konsumtion och produktion

  1. Bekämpa klimatförändringarna

Inom mål 3 och 8 arbetar vi aktivt för en bra arbetsmiljö och att minimera antalet olyckor, samt att våra medarbetare ska vara nöjda och må bra hos oss på Älmby. Inom mål 5 och 10 är målet att fler kvinnor ska arbeta i vår mansdominerade bransch. Mål 7 och 13 driver på oss att göra allt vi kan för att till år 2045 lyckas ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Förutom val av bränsle till våra maskiner har vi inom detta mål även valt att använda förnybar el till alla våra projekt. Mål 12 omfattar ett åtagande om att vårt materialflöde ska vara 100 procent cirkulärt senast år 2045. Störst påverkan på detta mål har vår rivningsavdelning då vi ständigt arbetar för att hitta ett cirkulärt flöde för de material som rivs. 

Hållbarhetsrapport

Att arbeta hållbart är en viktig del i vår verksamhet och tillsammans med koncernen Eleda Group har vi tagit fram en lägesrapport för 2022. Det är ingen formell hållbarhetsrapport, utan beskriver hur hela koncernen ser på hållbarhetsfrågan och några av de aktiviteter vi gör för att bidra till en hållbar utveckling. 

Hållbarhet i våra projekt

Älmby har ett utvecklat verksamhetsledningssystem som styr kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Inför varje projekt tas projektanpassad kvalitet-, miljö- och arbetsmiljödokumentation fram utifrån de instruktioner och mallar som finns i ledningssystemet. På så sätt styr vi kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget och i våra projekt. Vi arbetar därmed för att ständigt uppfylla våra egna, kundens och samhällets krav inom hållbarhet.     

Sponsring – bidrar till samhällets hållbara utveckling

Vi anser att föreningslivet är en viktig del i samhällets hållbara utveckling. Det ger flera barn och unga möjligheten att utvecklas och känna trygghet. Därför är vi stolta sponsorer till flertalet föreningar inom olika aktiviteter och nivåer.